Naujausi straipsniai
Lietuvos karo istorijos draugijos informacija

Išrinkta nauja karo istorijos draugijos centro valdyba

Lietuvos karo istorijos draugija oficialiai buvo įkurta 2000 m. gruodžio 18 d. Tai – visuomeninė, ne pelno organizacija, jungianti asmenis, tiriančius karo istoriją. Draugija siekia koordinuoti ir visokeriopai remti karo istorijos tyrėjų veiklą, plėtoti ir skatinti karo istorijos mokslą Lietuvoje. Draugiją sudaro tikrieji nariai, nariai korespondentai ir garbės nariai. Tikruoju Lietuvos karo istorijos draugijos (LKID) nariu gali tapti bet kuris
Lietuvos Respublikos pilietis, paskelbęs bent vieną mokslinį straipsnį ar apgynęs bakalauro (magistro) darbą karo istorijos tema. Šiuo metu Lietuvos karo istorijos draugija vienija 26 tikruosius narius. 2020 m. pabaigoje LKID garbės narys išeivijos lietuvis Henry’is Lazarus Gaidis Lietuvos nacionaliniam muziejui padovanojo daugiau kaip pusę amžiaus kauptų su Lietuvos kariuomenės istorija susijusių eksponatų kolekciją. Dauguma H. L. Gaidžio surinktų eksponatų – unikalūs, tokių neturi nė vienas Lietuvos muziejus. 2022 m. gegužės 11 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje, Laisvės al. 39, Kaune, įvyko visuotinis LKID susirinkimas. Jo metu buvo išrinkta nauja draugijos valdyba ir jos pirmininkas. Slaptu balsavimu į LKID valdybą buvo išrinkti dr. Valdas Rakutis, Mindaugas Tamošiūnas, dr. Lina Kasparaitė-Balaišė, ats. mjr. dr. Gintautas Jakštys ir dr. Manvydas Vitkūnas. Naujojoje valdyboje bendru sutarimu pareigos buvo paskirstytos taip: LKID pirmininko pavaduotoju paskirtas dr. M. Vitkūnas, iždininku – M. Tamošiūnas, sekretore – dr. L. Kasparaitė-Balaišė, nariu – dr. V. Rakutis. Ateinančiai dvejų metų kadencijai LKID pirmininku buvo išrinktas ats. mjr. dr. Gintautas Jakštys.

"Karo archyvas" T. 37

Apie žurnalą

ka

Karo archyvas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslinis, periodinis karo istorijos leidinys, leidžiamas 1 kartą per metus. Leidinyje spausdinami Lietuvos bei užsienio mokslininkų ir tyrėjų originalūs karo istorijos tyrimai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su Lietuvos karo istorija ir konfliktų archeologija. „Karo archyvas“ kariuomenės leidžiamas nuo 1925 m. (iki 1940 m. sovietinės okupacijos buvo išleista 12 leidinio tomų), tai vienas seniausių Lietuvoje leidžiamų mokslo leidinių. Leidybos tradicija Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje buvo atgaivinta 1992 m. (t. XIII), o nuo 2002 m. (t. XVII) leidinys leidžiamas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Tai vienintelis specializuotas Lietuvos karo istorijos mokslinis leidinys Lietuvoje.

ISSN 1392-6489 (Print)  2424-6123 (Online)

 

Citavimas
Leidėjas

LKA logo su užrašu